Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Information

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år och ska börja fullgöras i förskoleklass.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklass först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år (Skollagen 7 kap. 10 § ).

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-256 80