Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då ett barn fyller sex år (Källa: 7 kapitlet 10 § skollagen.). Om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl, kan skolplikten skjutas upp ett år och börjar då höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Särskilda skäl kan exempelvis vara att

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom,
  • att barnet fötts mycket sent på året och definierar sig med barn födda året efter,
  • barnet tillbringat kort tid i Sverige.

Ett barn som fått uppskjuten skolplikt ska erbjudas att få gå i förskola tills hen börjar i skolan.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-256 80