Befrielse från sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl och att hushållsavfallet kan omhändertas på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Enligt 36 § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar gäller att miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för maximalt fem år.

En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För prövningen debiteras 1063 kronor.

Grundavgift
Även i de fall där befrielse från sophämtning via sopkärl beviljas kommer en grundavgift att tas ut för hantering av hushållens farliga avfall, elektronikavfall, grovavfall samt kasserade kyl- och frysmöbler. I avgiften ingår också administration, avfallsplanering samt service.

Återvinningsstationer
Observera att återvinningsstationerna där ni lämnar källsorterade förpackningar och tidningar drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen koppling till avgift för kommunal sophämtning.

Avfallstaxa samt renhållningsordning
www.borab.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa