Befrielse från sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen

Om din ansökan gäller befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen (sophämtning via sopkärl) används blankett för 34 § i föreskriften.

34 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. Befrielse gäller i max fem år.

Denna blankett används om din ansökan gäller permanent-, fritidsboende eller liknande.

Observera att ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. För ansökan för fritidshus som inkommit efter 15 april och där befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen beviljas, börjar befrielse gälla från 1 maj nästkommande år.

En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För prövningen debiteras 1 174 kronor.

Grundavgift
Även i de fall där befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen beviljas kommer en grundavgift att tas ut. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 

Befrielse från avfallshantering

Om din ansökan gäller befrielse från avfallshantering används blankett för 36 § i föreskriften.

36 § Fastighetsinnehavare som kan påvisa att avfall inte uppstår eller själv kan ta hand om allt sitt avfall under kommunalt ansvar på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Beslut gäller i max fem år.

Observera att befrielse från avfallshantering endast kan beviljas för fastigheter som inte nyttjas som permanent- eller fritidsboende och att det ska finnas särskilda skäl för att dispens enligt 36 § ska beviljas. Exempel på när fastigheten inte bedöms gå att nyttja är vid hussvamp, om huset brunnit ned eller saknar väggar och tak.

En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För prövningen debiteras 1 174 kronor.

Avfallstaxa samt renhållningsordning
borab.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa