Befrielse från sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl, fastighetsinnehavaren ska kunna påvisa att avfall inte uppstår eller att avfallet kan omhändertas på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Enligt 36 § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar gäller att miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för max fem år.

En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För prövningen debiteras 1 102 kronor.

Grundavgift
Även i de fall där befrielse från avfallshantering (sophämtning via sopkärl) beviljas kommer en grundavgift att tas ut. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 

Avfallstaxa samt renhållningsordning
www.borab.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa