Användning av massor för anläggningsändamål

LÄS MER

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) kap 1. 10 och 11 §§ samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 22 och 25 §§.

Denna blankett används av dig som vill använda avfall (exempelvis schaktmassor) för anläggningsändamål.

Avgift
En avgift tas ut för prövning av anmälan enligt gällande taxa. För handläggning av anmälan debiteras en timmes handläggning.
Timavgift: 1019 kr

Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). De personuppgifter som lämnas kommer att registreras för administration och uppföljning.

Ansökan skickas till
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00