Avtalsförening - kultur

LÄS MER

Här kan du som föreningsadministratör söka bidrag för avtalsförening - kultur.
Uppgifter om föreningsadministratör lämnas via vår e-tjänst: Föreningsadministratör

Kulturnämndens budget för avtalsföreningar

Kulturnämnden har totalt 670 000 kr per år att fördela till avtalsföreningar.

Ändamål

Uppdragsersättningen är avsedd för förening som enligt uppgjort avtal med någon kommunal förvaltning, åtager sig drift och skötsel av kommunala anläggningar eller på uppdrag åtager sig genomförande av arrangemang eller annan verksamhet. I de fall föreningen även äger och förvaltar anläggning där kommunalt anläggningsbidrag skall utgå, skrivs dessa båda bidragsformer samman i ett allomfattande bidrag i avtalsform.

Villkor för uppdragsersättning

Överenskommelse rörande omfattningen av uppdraget samt ersättningens storlek regleras via ett ömsesidigt tecknat avtal mellan föreningen och den kommunala nämnd som hanterar den specifika verksamheten. Avtal mellan föreningar och kulturnämnden ska dessa omprövas vart fjärde år. Omprövning av avtal sker för den nya kulturnämnden under mandatperiodens första år (2023). Nya avtal gäller från kommande år, dvs mandatperiodens andra år (2024). 

Sista dag för ansökan är 31 augusti.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsstöd
foreningsstod@bollnas.se
0278-250 00
bollnas.se

Personuppgiftsansvarig

Kulturnämnden
kulturenheten@bollnas.se