Olovligt byggande och ovårdade tomter

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden i ärenden som avser olovligt byggande, ovårdade tomter och byggnadsverk samt misstanke om att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Du har i denna e-tjänst valmöjligheten att göra en anonym anmälan.

Nämnden ska enligt plan- och bygglagstiftningen ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder utan lov eller anmälan eller i strid mot ett beslut. I plan- och bygglagstiftningen ställs det även krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen även uppdraget att kontrollera att reglerna om strandskydd följs. Vid misstanke om att någon brutit mot reglerna om strandskydd görs en anmälan till kommunen.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa