Anmälan för ej bygglovspliktiga åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan. Via den här e-tjänsten anmäler du om anmälningspliktiga åtgärder, dessa åtgärder är:

En bygglovsbefriade attefallsåtgärd
- Bygglovsbefriad komplementbyggnad om högst 30 m²
- Bygglovsbefriad komplementbostadshus om högst 30 m²
- Bygglovsbefriad tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus om högst 15 m²
- En eller två bygglovsbefriade takkupor
- Inreda ytterligare en bostad utan bygglov i ett enbostadshus

Installation eller väsentlig ändring av en sådan
- en installation eller väsentlig ändring av en eldstad
- en installation eller väsentlig ändring av en rökkanal
- en installation eller väsentlig ändring av en hiss
- en installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader
- en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt

Ändring av en byggnad
- en ändring av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
- en ändring av en byggnad som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
- en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
- en ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus,

Rivning
- rivning av en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanelagt område och byggnaden inte är en komplementbyggnad eller ekonomibyggnad

Vindkraftverk
- nybyggnad eller väsentlig ändring av ett eller flera vindkraftverk

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa