Strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten vänder sig till dig som planerar att uppföra nya byggnader eller ändra användningen för en byggnad i närheten av en insjö eller vattendrag som omfattas av strandskydd. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet:

  • uppföra nya byggnader,
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
  • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du vill veta mer om vad som är tillåtet inom strandskyddade områden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa