Anmäla förlängning av skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du som rektor på fristående och kommunala skolor behovet av förlängd skolplikt för elev. Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat skolan. Förutsättningen för att skolplikten ska förlängas är att eleven inte nått de kunskapskrav som minst ska uppnås, när skolplikten normalt skulle ha upphört (prop. 2009/10:165 s. 337). I 7 kap. 13 § skollagen (2010:800) regleras situationer när en elev kan ha förlängd skolplikt. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa