Störning

LÄS MER

En anmälan om störning kan till exempel handla om vedeldning, störande grannar, buller från fläktar eller restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler.

Vad är en olägenhet?

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” (9 kap 3 § miljöbalken). Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Kontakta först den som ansvarar för problemet

För att vi ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen den som ansvarar för störningen. Det är oftast fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du anmäla störningen genom denna e-tjänst.

Vi utreder endast klagomål om störningar som:

  • Vi bedömer innebär en risk enligt miljöbalken
  • fortfarande pågår
  • är inom Bollnäs kommuns geografiska område
  • gäller något som vi har tillsyn över

Anonyma klagomål

Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för att ta kontakt om du vill ha information om ärendet.

Anonyma klagomål som bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa