Slamtömningsintervall för slamavskiljare

LÄS MER

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slamavskiljare enligt 33 § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening. Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas. Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max sex år.

Ordinarie hämtningsintervall är följande enligt 21 § § Bollnäs kommuns föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar:
Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.
Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år.

En handläggningsavgift motsvarande 1 174 kr tas ut för prövning av ansökan enligt gällande taxa.