Nybyggnadskarta

LÄS MER

Beställning av nybyggnadskarta

Vad är en Nybyggnadskarta (NBK)?
Det är en storskalig karta över det område som skall bebyggas. Den kan se olika ut beroende på om det gäller område inom detaljplan eller ej. Gemensamt är att den redovisar fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer. Om det finns kommunalt VA redovisas anslutningspunkter för detta.
Inom planlagt område redovisas gällande planer. NBK är myndighetsutövning och är ej
momspliktig.

Skickas till:
Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

eller

samh.bygg@bollnas.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278-250 00