Befrielse från sophämtning

LÄS MER

Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
enligt § 33 föreskrift om hantering av hushållsavfall för Bollnäs och Ovanåkers kommuner

Dispens och avgifter
Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl och att hushållsavfallet kan tas omhändertas på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Enligt renhållningsordningen, 33§ gäller att Miljö- och byggnämnden kan bevilja dispens för maximalt fem år. En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt gällande taxa. För handläggning debiteras en timme. Timavgift: 1120 kr.

Hushållsavfall
Är exempelvis matrester, städsopor, dammsugarpåsar, bindor, blöjor, tops, tyg.

Grundavgift
Även i de fall där befrielse från sophämtning via sopkärl beviljas kommer en grundavgift att tas ut för hantering av hushållens farliga avfall, elektronikavfall, grovavfall samt kasserade kyl och frysmöbler. I avgiften ingår också administration, avfallsplanering samt service.

Återvinningsstationer
Observera att återvinningsstationerna där ni lämnar källsorterade förpackningar och tidningar drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI har ingen koppling till avgift för kommunal sophämtning.

Avfallstaxa samt renhållningsordning
www.borab.se

Information om personuppgiftslagen
Miljö- och byggnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). De personuppgifter som lämnas kommer att registreras för administration och uppföljning.