Elevresor eller enskilda resor, gymnasiet

LÄS MER

Information

Ansökan avser elevresor enligt kommunens fastställda riktlinjer för elevresor 2019-04-09 enligt SFS 1991:1110.

För elev som beviljas elevresa ska avståndet vara minst 6 km mellan bostad och skola. Elev som inte kan nyttja linjetrafikenligt kan ansöka om kontantersättning. Dessa ersättningar kan inte erhållas samtidigt som inackorderingsbidrag.

Elevresor eller enskilda resor kan beviljas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Avbryts utbildningen ska erhållen skolbiljett omgående återlämnas.

Ändrad adress eller skola ska meddelas handläggaren. Används biljetten trots att förhållandena ändrats blir man återbetalningsskyldig.

Frågor om e-tjänsten

Skolskjutsansvarig
utbildningskontoret@bollnas.se
0278-255 71