Ledighetsansökan

LÄS MER

Ansökan om ledighet för elev i grundskola och grundsärskola

Information

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn, eller den rektor delegerat till, beslutar om ledighet. Rektorn beslutar alltid om ledighet som gäller längre tid än tio (10) dagar (Skollagen 7 kap 18 §). Läs mer om frånvaro på bollnas.se under Barn och utbildning - Grundskola - Frånvaro och skolplikt. 

Denna blankett skall användas vid samtliga tillfällen då elev ansöker om ledighet och lämnas till  klassföreståndare/mentor senast 14 dagar före begärd ledighet.

Skolan har ansvar för att varje elev skall nå målen för godkänt. För att nå målen garanteras elever ett visst antal undervisningstimmar per läsår. Antal undervisningstimmar kan ej garanteras för de elever som varit lediga utöver läsårets utlagda lovdagar. Om ledighet beviljas skall eleven på lämpligt sätt inhämta de kunskaper som eleven och ansvarig lärare/mentor tillsammans kommer överens om. Det är vårdnadshavares ansvar att så sker. Olovlig frånvaro kommer att noteras i terminsbetyget.