Strandskyddsdispens

LÄS MER

Information om strandskyddet

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan enskilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strandskyddet ska innehålla m.m.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
samh.bygg@bollnas.se
0278 - 250 00