Planbesked, begäran

LÄS MER

Information

PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
1 §    Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om besked från kommunen om
          att inleda en sådan planläggning.