Värmepumpsanläggning med värmebärare i ytvatten, berg, jord

LÄS MER

Anmälan om värmepumpsanläggning med värmebärare i ytvatten, berg, jord
Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga begärda bilagor för att underlätta handläggningen av ärendet.

Start av verksamheten
Den som avser att installera en värmepumpsanläggning ska senast sex (6) veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Avgift
En avgift enligt Kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut, 1986 kr. Räkning skickas separat från kommunens ekonomikontor. I Flästa vattenskyddsområde tas en avgift på 3972 kr ut för prövning av ansökan. En Miljösanktionsavgift (böter) på 1000 kr eller 3000 kr tas ut om man inrättar en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en ansökan.

Mer information på blanketten

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@bollnas.se
0278-250 00